rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
STRONA GŁÓWNA  /  Aktualności   /   PRACA – Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

95-200 Pabianice; ul. Traugutta 6A

Praca inspekcyjno – kontrolna na terenie Powiatu Pabianickiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Kontrole obowiązkowe związane z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Kontrole w zakresie stanów technicznych obiektów budowlanych.

Kontrolowanie przestrzegania i prawidłowości stosowania przepisów prawa budowlanego.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości PINB.

Przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

n i e z b ę d n e

O przyjęcie na stanowisko może ubiegać się osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne.
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w dowolnej specjalności
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks postępowania administracyjnego
 • minimum jeden rok pracy w organach administracji
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MSOffice

 

d o d a t k o w e

 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia budowlane
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

 

Termin składania dokumentów: 26 września 2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

 1. Traugutta 6A

95-200 Pabianice