rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
STRONA GŁÓWNA  /  Aktualności   /   PRACA – Księgowa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Traugutta 6A

95-200 Pabianice

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Księgowa

Wymiar etatu: 3/16

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Traugutta 6A

95-200 Pabianice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
 • realizacja operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z przyznanym planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów o sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości, statystyce państwowej i innych;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

O przyjęcie na stanowisko może ubiegać się osoba, która:

 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. b) ukończyła średnią, policealną, pomaturalną szkołę ekonomiczną lub studia wyższe
  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych,
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

 

d o d a t k o w e

 • znajomość obsługi komputera;
 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie kandydata na ww. stanowisku;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających: wymagany staż pracy, doświadczenia na stanowisku, ukończone formy doskonalenia;

 

Termin składania dokumentów:

24.12.2018

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

 1. Traugutta 6A

95-200 Pabianice