rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
STRONA GŁÓWNA  /  Aktualności   /   PRACA – Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Traugutta 6A

95-200 Pabianice

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny księgowy

Wymiar etatu: 3/16

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Traugutta 6A

95-200 Pabianice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i nadzorowanie realizacji zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • organizowanie procesu planowania budżetowego i sporządzanie planów finansowych;
 • realizacja operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z przyznanym planem finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów o sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości, statystyce państwowej i innych;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

O przyjęcie na stanowisko może ubiegać się osoba, która:

 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych:
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

 

d o d a t k o w e

 • znajomość obsługi komputera;
 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie kandydata na ww. stanowisku;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających: wymagany staż pracy, doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego, ukończone formy doskonalenia;

 

Termin składania dokumentów:

24.12.2018

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

 1. Traugutta 6A

95-200 Pabianice