rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
e-budownictwo
STRONA GŁÓWNA  /  O inpektoracie

Zadania organów nadzoru budowlanego (art. 84 ust. 1):

– kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego

– kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej

– badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych

– współdziałanie z organami kontroli państwowej

 

Kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego obejmuje (art. 84a ust. 1):

– kontrolę zgodności w wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji po pozwoleniu na budowę
– sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji
– sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych organu nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego

 

Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego (art. 84a ust. 2):

– badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień
– sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego

Sprawy należące do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji wskazuje przepis art. 83 ust. 1.