rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
e-budownictwo
STRONA GŁÓWNA


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje kandydatów na zastępstwo na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Przewidywany okres zatrudnienia od 17 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. (w zależności od okoliczności może
ulec zmianie)

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
95-200 Pabianice; ul. Partyzancka 56

Praca inspekcyjno – kontrolna na terenie Powiatu Pabianickiego
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kontrole obowiązkowe związane z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Kontrole w zakresie stanów technicznych obiektów budowlanych.
Kontrolowanie przestrzegania i prawidłowości stosowania przepisów prawa budowlanego.
Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości PINB.
Przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
O przyjęcie na stanowisko może ubiegać się osoba, która:
• ma obywatelstwo polskie;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
Pozostałe wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe techniczne.
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń w dowolnej specjalności
• znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks postępowania administracyjnego
• minimum jeden rok pracy w organach administracji
• prawo jazdy kategorii B
• znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MSOffice
d o d a t k o w e
• rzetelność, dokładność, terminowość;
• umiejętność pracy w zespole;
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia budowlane
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Termin składania dokumentów: 31 lipca 2020 r.
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach
ul. Partyzancka 56
95-200 Pabianice

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje wykonawcy robót w ramach wykonania zastępczego. Zakres robót obejmuje rozbiórkę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 5m3 na dobę zlokalizowanej na zabudowanej działce w Pabianicach. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 208-07-15 lub w pokoju nr 7 na I piętrze w siedzibie Inspektoratu przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w związku z planowaną przeprowadzką tut. Inspektoratu do nowej siedziby przy ul.Partyzanckiej 56 w Pabianicach informuje, iż w dniach od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. Inspektorat w dotychczasowej siedzibie będzie działał w ograniczonym zakresie, zaś od dnia 23.04.2019r. nastąpi zmiana siedziby na podany niżej adres.tj. Partyzancka 56 w Pabianicach

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków.

Informujemy też, że prowadzone będą kontrole utrzymania należytego stanu budynków, a wobec osób winnych zaniedbań, zastosowanie będą miały przepisy art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.).