rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
e-budownictwo
STRONA GŁÓWNA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

ul. Partyzancka 56

95-200 Pabianice

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. budowlanych – status członka korpusu służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

95-200 Pabianice; ul. Partyzancka 56

Praca inspekcyjno – kontrolna na terenie Powiatu Pabianickiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Rozstrzyganie spraw dotyczących samowoli budowlanych.

Weryfikacja przedłożonych projektów samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych wymagających zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia.

Ustalanie wysokości opłat legalizacyjnych.

Kontrolowanie przestrzegania i prawidłowości stosowania przepisów prawa budowlanego.

Całokształt spraw związanych z wyjaśnieniem przyczyn, okoliczności i skutków katastrof budowlanych.

Prowadzenie innych postępowań administracyjnych z zakresu właściwości PINB.

Przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Postępowania dyscyplinarne w stosunku do uczestników procesu budowlanego. Nakładanie mandatów karnych w trybie przewidzianym w przepisie art. 93 ustawy prawo budowlane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

O przyjęcie na stanowisko może ubiegać się osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe budowlane
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MSOffice

d o d a t k o w e

 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, a w przypadku posiadania uprawnień budowlanych kopia dokumentu potwierdzającego te uprawnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Dodatkowe informacje:

W czasie zatrudnienia istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Termin składania dokumentów: 17 lutego 2023 r.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

ul. Partyzancka 56

95-200 Pabianice

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds. budowlanych

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

95-200 Pabianice; ul. Partyzancka 56

Praca inspekcyjno – kontrolna na terenie Powiatu Pabianickiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Kontrole budów w zakresie prowadzenia robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i projektem.

Weryfikacja przedłożonych projektów zamiennych i innych opracowań (opinii, ekspertyz itp.)

Kontrolowanie przestrzegania i prawidłowości stosowania przepisów prawa budowlanego.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości PINB.

Przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

O przyjęcie na stanowisko może ubiegać się osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne.
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MSOffice

d o d a t k o w e

 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, a w przypadku posiadania uprawnień budowlanych kopia dokumentu potwierdzającego te uprawnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 6 grudnia 2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

ul. Partyzancka 56

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

ul. Partyzancka 56, 95-200 Pabianice

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje kandydatów na zastępstwo na stanowisko:

Inspektor ds. budowlanych

czytaj więcej…

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach poszukuje wykonawcy robót w ramach wykonania zastępczego. Zakres robót obejmuje rozbiórkę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 5m3 na dobę zlokalizowanej na zabudowanej działce w Pabianicach. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 42 208-07-15 lub w pokoju nr 7 na I piętrze w siedzibie Inspektoratu przy ul. Partyzanckiej 56 w Pabianicach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w związku z planowaną przeprowadzką tut. Inspektoratu do nowej siedziby przy ul.Partyzanckiej 56 w Pabianicach informuje, iż w dniach od 15.04.2019r. do 19.04.2019r. Inspektorat w dotychczasowej siedzibie będzie działał w ograniczonym zakresie, zaś od dnia 23.04.2019r. nastąpi zmiana siedziby na podany niżej adres.tj. Partyzancka 56 w Pabianicach

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków.

Informujemy też, że prowadzone będą kontrole utrzymania należytego stanu budynków, a wobec osób winnych zaniedbań, zastosowanie będą miały przepisy art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.).