rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
e-budownictwo
STRONA GŁÓWNA  /  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu pabianickiego
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

strony internetowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu pabianickiego .

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
 • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Walczak
nadzor@pinb-pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
42 215-47-77.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Front budynku Zewnętrzne tablice urzędowe

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach wraz ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Ochrony Środowiska znajduje się przy ul. Partyzanckiej 56

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w Pabianicach jest przystosowana do obsługi osób mających trudności z poruszaniem się.
  Inspektorat znajduje się w trzypiętrowym budynku na dwóch kondygnacjach tj. sekretariat i gabinet kierownika na kondygnacji parteru dostępne bez barier architektonicznych oraz pokoje inspektorów na kondygnacji pierwszego piętra dostępne przy użyciu windy bądź schodów ( 2 ciągi po 13,14 stopni ) zabezpieczone poręczami. Brak progów utrudniających dostęp, szerokie drzwi.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Korytarze i pomieszczenia Inspektoratu są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych jest przewidziana zarówno na parterze, jak i na kondygnacji pierwszego piętra budynku. Na terenie obiektu znajduje się winda ogólnodostępna.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą wjechać do Inspektoratu bez barier architektonicznych. Wewnątrz budynku zamieszczono oznakowania ułatwiające lokalizację odpowiednich wydziałów i urzędów. Pomieszczenia Inspektoratu nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych ruchowo petentów. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a na terenie urzędu.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Przed głównym wejściem do budynku są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Dojazd do siedziby Inspektoratu przy ul. Partyzanckiej 56 przy skrzyżowaniu z ul.Św. Jana w odległości około 50 m od budynku znajdują się przystanki autobusowe linii: 1, 2, 7, 261, 263, 265. W rozkładzie jazdy wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Informacja o godzinach pracy urzędu znajduje się na stronie internetowej : pinb-pabianice.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.